ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาหัวใจ นวัตกรรม ประสิทธิผลของการใช้แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจสวนหัวใจ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวปนัดดา อินทรลาวัณย์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สาขาหัวใจ นวัตกรรม ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการลดอุณหภูมิกายในผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้น ของหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางชนกพร อุตตะมะ
โรงพยาบาลนครพิงค์
สาขามะเร็ง นวัตกรรม ตู้ระบายอากาศออกนอกห้อง (แบบพัดลมดูดอากาศ) สำหรับลดการฟุ้งกระจายของยาเคมีบำบัดในขั้นตอนการแทงเข็มลงจุกยางของสารน้ำ
ชื่อผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ แจ้งเจนกิจ
โรงพยาบาลนครพิงค์
สาขาอุบัติเหตุ นวัตกรรม ระบบการแพทย์ทางไกลแบบไร้รอยต่อ จังหวัดน่าน (Nan Telemedicine System) กับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ เครือข่ายโรงพยาบาลจังหวัดน่าน
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางวันทนา ฉวีศักดิ์
โรงพยาบาลน่าน
สาขาอุบัติเหตุ นวัตกรรม นวัตกรรม Tailor made figure of eight เพื่อลดจำนวนครั้งในการผ่าตัดและประหยัดสำลีม้วน สำหรับการรักษาผู้ป่วย กระดูกไหปลาร้าหัก
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายกฤษฎิ์ สิทธิสภาพรกุล,ปฏิภาณ ยากองโค,พชร สุทธภักติ,สิรภพ แสงสร้อย,ธานินทร์ โลเกศกระวี
โรงพยาบาลลำปาง
สาขาระบบบริการปฐมภูมิฯ นวัตกรรม ผลการขับเคลื่อนเวทีสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอสู่วาระ พชอ. : บริบทอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางกอบกุล สาวงศ์ตุ้ย
โรงพยาบาลเถิน
สาขาสุขภาพช่องปาก นวัตกรรม การพัฒนาเครือข่ายระบบคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็ง (Chiangrai Model)
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางกานต์สุดา อินทจักร์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สาขาไต นวัตกรรม ตำบลต้นแบบ กินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค
ชื่อผู้รับผิดชอบ : .ส.ต.หญิง สุขนภัสสร  พรมมา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ 
สาขาแพทย์แผนไทยฯ นวัตกรรม การจัดการระบบการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพร
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวพักตร์พิไล ไชยเพียร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน
สาขา Palliative care นวัตกรรม เขียงเลื่อน เพื่อนผู้พิการ V.3
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายพิสิษฐ์ สมงาม
รพ.สต.ฝายแก้ว จ.พะเยา
สาขา RDU นวัตกรรม Implemenation of Antibiotic Automatic Alert (AAA) System: Chiangraiprachanukroh Hospital Antimicrobial Stewardship Model, Phase I
ชื่อผู้รับผิดชอบ :
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สาขาศัลยกรรม นวัตกรรม One Day Surgery (ODS) รพ.แพร่
ชื่อผู้รับผิดชอบ :
โรงพยาบาลแพร่
สาขาศัลยกรรม นวัตกรรม คลินิกแผลออนไลน์ (Wound clinic online) รพ.ลำพูน
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ วิทยานุกูลลักษณ์ , นางศศิธร พิชัยพงศ์
โรงพยาบาลลำพูน
สาขาศัลยกรรม นวัตกรรม ประสิทธิผลของนวัตกรรม Gel Bed เพื่อลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : วัชราภรณ์ แสงคำ, รุ่งทิวา นันต๊ะภูมิ
โรงพยาบาลพะเยา
สาขาศัลยกรรม นวัตกรรม ประสิทธิผลของนวัตกรรมการทำแผลด้วย Advanced wound dressing ในผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้อเน่าตาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปาง
ชื่อผู้รับผิดชอบ : พฤกษา เกตุนามญาติ, กาญจนา ใจดี, เจษฎา ทุ่งพรวญ, กาญจนามณีเนตร และทีมหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลลำปาง
สาขายาเสพติด นวัตกรรม ยาใจ ไม่มีวันหมดอายุ “จากคนที่รักคุณ เลิกสุรา บุหรี่ และยาเสพติด”
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายทรงพล วิริยะชาญไพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
สาขาอายุรกรรม นวัตกรรม ถุงมือมหัศจรรย์ลดการดึงท่อช่วยหายใจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวอ้อย เกิดมงคล ,นางสาวปิยภรณ์ หลักมั่น
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
สาขาออร์โธปิดิกส์ นวัตกรรม โครงการอบรมการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางเพ็ญศิริ คลังเพชร
โรงพยาบาลนครพิงค์
สาขาออร์โธปิดิกส์ นวัตกรรม Transformation from ERAS (Fast Track Surgery) in TKA and Elderly hip fracture to Value Based Healthcare (VBHC) “Early experiences in Phrae Hospital” ทางออกสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ?
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายแพทย์ลักษณ์ ชุติธรรมมานันท์ ,นางประทุมทิพย์ ดอกแก้ว ,นางธนาวรรณ แสนปัญญา
โรงพยาบาลแพร่