ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาหัวใจ วิชาการ การพัฒนาระบบบูรณาการเครือข่ายโรคหัวใจแบบไร้ร้อยต่อ
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นพ.ชัยพร การะเกตุ
โรงพยาบาลเชียงคำ
สาขาหัวใจ นวัตกรรม ประสิทธิผลของการใช้แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชนิด NSTE-ACS เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยการตรวจสวนหัวใจ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวปนัดดา อินทรลาวัณย์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สาขาหัวใจ นวัตกรรม ประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการลดอุณหภูมิกายในผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้น ของหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางชนกพร อุตตะมะ
โรงพยาบาลนครพิงค์