ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาหัวใจ วิชาการ การพัฒนาระบบบูรณาการเครือข่ายโรคหัวใจแบบไร้ร้อยต่อ
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นพ.ชัยพร การะเกตุ
โรงพยาบาลเชียงคำ
สาขามะเร็ง วิชาการ การศึกษาเปรียบเทียบผลของน้ำยาบ้วนปาก 3 สูตร ของโรงพยาบาลจังหวัดน่าน ต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
ชื่อผู้รับผิดชอบ :
โรงพยาบาลน่าน
สาขาอุบัติเหตุ วิชาการ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บไม่รุนแรง (Mild Traumatic brain injury)จ.เชียงราย อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าคุ้มทุน
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางนฤภร พรสวรรค์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สาขาอุบัติเหตุ วิชาการ ผลการพัฒนา ER คุณภาพ:BETTER SAFER โรงพยาบาลเชียงคำ เครือข่ายโซนตะวันออกจังหวัดพะเยา"
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางกาญจนา คิดศรี
โรงพยาบาลเชียงคำ
สาขาทารกแรกเกิด วิชาการ เปรียบเทียบผลการรับรสนมแม่กับน้ำตาลซูโครสต่อความเจ็บปวดระหว่างการแทงเข็มให้ สารน้ำทางหลอดเลือดดำของทารกเกิดก่อนกำหนด
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาว คัทลียา อินทะยศ
โรงพยาบาลลำปาง
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช วิชาการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยเครือข่ายสุขภาพ อำเภอพาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสุพรรณ มหิตธิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลพาน
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช วิชาการ ใกล้บ้านใกล้ใจจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ : ทีมงานงานสุขภาพจิตและยาเสพจิต
โรงพยาบาลเทิง
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช วิชาการ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตเสื่อมและผลของการดูแลรักษา ใน CKD Clinic โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางอัญชลิกา ภูมิรัชญากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่จัน
สาขาระบบบริการปฐมภูมิฯ วิชาการ ทีมสุขภาพหนึ่งเดียว (One health) อำเภอทุ่งช้าง กับการพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อความ ปลอดภัยทางถนน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ปี 2558 – 2561
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายกรภัทร ขันไชย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
สาขาสุขภาพช่องปาก วิชาการ การส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัย 2-5 ปี ด้วยการบูรณะฟันเทคนิค SMART
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวญาณัจฉรา สีคำ,นางบุศรินทร์ ตันภิบาล
โรงพยาบาลแม่ลาว
สาขาสุขภาพช่องปาก วิชาการ ประสิทธิผลของโครงการต้นแบบตำบลฟันดีเด็ก 0 - 3 ปีไม่มีฟันผุ จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายประสิทธิ์ วงค์สุภา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สาขาตา วิชาการ ผลของการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับการสวดมนต์ในการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางศิรรินทร์ สิริโรจนานันท์
โรงพยาบาลน่าน
สาขาไต วิชาการ กขค ชะลอไตเสื่อม ในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง รพ.แพร่
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายวุฒิกร ศิริพลับพลา,นางพะยอม สภาเอี่ยมจิตร,นางเยาวเรศ ลือโลก
โรงพยาบาลแพร่
สาขาโรคไม่ติดต่อ วิชาการ 1.ติดอาวุธทางปัญญา Health literacy สกัดกั้น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางเพ็ญศรี ปัญจขันธ์
โรงพยาบาลแม่ใจ
สาขาโรคไม่ติดต่อ วิชาการ 2.Outcome กับระยะเวลาการทำการผ่าตัด Decompressive Craniectomy ในผู้ป่วย Malignant middle cerebral artery infraction
ชื่อผู้รับผิดชอบ : อตินาท ศรีรัตน์
โรงพยาบาลลำปาง
สาขาแพทย์แผนไทยฯ วิชาการ ขี้ผึ้งหอมแดงบรรเทาอาการหวัด
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวรจเรข เสนนันตา ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน
สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ วิชาการ 4D in 4.0 Organ donation & transplantation in Lanna
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นพ.พงศกร พงศาพาส และนางธันยพัต พงศ์วิวัฒน์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สาขา Palliative care วิชาการ การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายพิสิษฐ์ สมงาม
รพ.สต.ฝายแก้ว
สาขา Palliative care วิชาการ การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางวรนุช วงค์เจริญ
โรงพยาบาลปง
สาขา RDU วิชาการ กลยุทธ์การบรรลุตัวชี้วัดเป้าหมายเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 4 กลุ่มโรค ระดับโรงพยาบาลศุนย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชื่อผู้รับผิดชอบ :
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สาขาศัลยกรรม วิชาการ ผลของการนำ Alvarado score มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย Appendicitis โรงพยาบาลลำปาง
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายแพทย์สหธรรม สมินทรปัญญา
โรงพยาบาลลำปาง
สาขายาเสพติด วิชาการ ผลของการมีส่วนร่วมต่อการลดพฤติกรรมการดื่มสุราของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายพิสิษฐ์ สมงาม (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รพ.สต.ฝายแก้ว จังหวัดพะเยา
สาขาอายุรกรรม วิชาการ ผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis เครือข่ายบริการโซนตะวันออกจังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางระพีพรรณ อนุกุล
โรงพยาบาลเชียงคำ
สาขาแม่และเด็ก วิชาการ Zero Maternal Mortality Ratio in Lamphun Province
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นาย สุธิต คุณประดิษฐ์
โรงพยาบาลลำพูน
สาขาแม่และเด็ก วิชาการ Best practice Service Plan สาขาแม่และเด็ก
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายพรชัย อ่อนสด
รพ.สต.เมืองปอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สาขาออร์โธปิดิกส์ วิชาการ ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักต่อเนื่องที่บ้าน
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางวรนุช วงค์เจริญ
โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา