ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาโรคไม่ติดต่อ วิชาการ 1.ติดอาวุธทางปัญญา Health literacy สกัดกั้น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางเพ็ญศรี ปัญจขันธ์
โรงพยาบาลแม่ใจ
สาขาโรคไม่ติดต่อ วิชาการ 2.Outcome กับระยะเวลาการทำการผ่าตัด Decompressive Craniectomy ในผู้ป่วย Malignant middle cerebral artery infraction
ชื่อผู้รับผิดชอบ : อตินาท ศรีรัตน์
โรงพยาบาลลำปาง