ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาตา วิชาการ ผลของการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับการสวดมนต์ในการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางศิรรินทร์ สิริโรจนานันท์
โรงพยาบาลน่าน