ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาไต วิชาการ กขค ชะลอไตเสื่อม ในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง รพ.แพร่
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายวุฒิกร ศิริพลับพลา,นางพะยอม สภาเอี่ยมจิตร,นางเยาวเรศ ลือโลก
โรงพยาบาลแพร่
สาขาไต นวัตกรรม ตำบลต้นแบบ กินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค
ชื่อผู้รับผิดชอบ : .ส.ต.หญิง สุขนภัสสร  พรมมา 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ