สาขาอุบัติเหตุ
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม
สาขาทารกแรกเกิด
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม
สาขาระบบบริการปฐมภูมิฯ
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม
สาขาสุขภาพช่องปาก
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม

สาขาโรคไม่ติดต่อ
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม
สาขาแพทย์แผนไทยฯ
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม
สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม


สาขาแม่และเด็ก
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม
สาขาออร์โธปิดิกส์
ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม

เขตสุขภาพที่1 : เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 เลขที่ 196 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 053-890238,053-890240