ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาอายุรกรรม วิชาการ ผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis เครือข่ายบริการโซนตะวันออกจังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางระพีพรรณ อนุกุล
โรงพยาบาลเชียงคำ
สาขาอายุรกรรม นวัตกรรม ถุงมือมหัศจรรย์ลดการดึงท่อช่วยหายใจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวอ้อย เกิดมงคล ,นางสาวปิยภรณ์ หลักมั่น
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์