ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาศัลยกรรม นวัตกรรม One Day Surgery (ODS) รพ.แพร่
ชื่อผู้รับผิดชอบ :
โรงพยาบาลแพร่
สาขาศัลยกรรม นวัตกรรม คลินิกแผลออนไลน์ (Wound clinic online) รพ.ลำพูน
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ วิทยานุกูลลักษณ์ , นางศศิธร พิชัยพงศ์
โรงพยาบาลลำพูน
สาขาศัลยกรรม นวัตกรรม ประสิทธิผลของนวัตกรรม Gel Bed เพื่อลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : วัชราภรณ์ แสงคำ, รุ่งทิวา นันต๊ะภูมิ
โรงพยาบาลพะเยา
สาขาศัลยกรรม นวัตกรรม ประสิทธิผลของนวัตกรรมการทำแผลด้วย Advanced wound dressing ในผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้อเน่าตาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลลำปาง
ชื่อผู้รับผิดชอบ : พฤกษา เกตุนามญาติ, กาญจนา ใจดี, เจษฎา ทุ่งพรวญ, กาญจนามณีเนตร และทีมหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลลำปาง