ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขายาเสพติด นวัตกรรม ยาใจ ไม่มีวันหมดอายุ “จากคนที่รักคุณ เลิกสุรา บุหรี่ และยาเสพติด”
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายทรงพล วิริยะชาญไพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่