ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขา Palliative care นวัตกรรม เขียงเลื่อน เพื่อนผู้พิการ V.3
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายพิสิษฐ์ สมงาม
รพ.สต.ฝายแก้ว จ.พะเยา