ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาไต วิชาการ กขค ชะลอไตเสื่อม ในการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง รพ.แพร่
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายวุฒิกร ศิริพลับพลา,นางพะยอม สภาเอี่ยมจิตร,นางเยาวเรศ ลือโลก
โรงพยาบาลแพร่