ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาสุขภาพช่องปาก วิชาการ การส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัย 2-5 ปี ด้วยการบูรณะฟันเทคนิค SMART
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวญาณัจฉรา สีคำ,นางบุศรินทร์ ตันภิบาล
โรงพยาบาลแม่ลาว
สาขาสุขภาพช่องปาก วิชาการ ประสิทธิผลของโครงการต้นแบบตำบลฟันดีเด็ก 0 - 3 ปีไม่มีฟันผุ จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายประสิทธิ์ วงค์สุภา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา