ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาระบบบริการปฐมภูมิฯ นวัตกรรม ผลการขับเคลื่อนเวทีสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอสู่วาระ พชอ. : บริบทอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางกอบกุล สาวงศ์ตุ้ย
โรงพยาบาลเถิน