ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาออร์โธปิดิกส์ วิชาการ ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยกระดูกต้นขาหักที่ได้รับการดึงถ่วงน้ำหนักต่อเนื่องที่บ้าน
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางวรนุช วงค์เจริญ
โรงพยาบาลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา