ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาอายุรกรรม วิชาการ ผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis เครือข่ายบริการโซนตะวันออกจังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางระพีพรรณ อนุกุล
โรงพยาบาลเชียงคำ