ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขายาเสพติด วิชาการ ผลของการมีส่วนร่วมต่อการลดพฤติกรรมการดื่มสุราของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายพิสิษฐ์ สมงาม (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รพ.สต.ฝายแก้ว จังหวัดพะเยา