ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาศัลยกรรม วิชาการ ผลของการนำ Alvarado score มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย Appendicitis โรงพยาบาลลำปาง
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายแพทย์สหธรรม สมินทรปัญญา
โรงพยาบาลลำปาง