ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขา RDU วิชาการ กลยุทธ์การบรรลุตัวชี้วัดเป้าหมายเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 4 กลุ่มโรค ระดับโรงพยาบาลศุนย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชื่อผู้รับผิดชอบ :
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์