ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขา Palliative care วิชาการ การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นายพิสิษฐ์ สมงาม
รพ.สต.ฝายแก้ว
สาขา Palliative care วิชาการ การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางวรนุช วงค์เจริญ
โรงพยาบาลปง