ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาแพทย์แผนไทยฯ นวัตกรรม การจัดการระบบการให้บริการอบไอน้ำสมุนไพร
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวพักตร์พิไล ไชยเพียร ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน