ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาแพทย์แผนไทยฯ วิชาการ ขี้ผึ้งหอมแดงบรรเทาอาการหวัด
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวรจเรข เสนนันตา ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลภูเพียง จ.น่าน