ServicePlan ประเภทผลงาน ชื่อโครงการ หน่วยงาน
สาขาหัวใจ วิชาการ การพัฒนาระบบบูรณาการเครือข่ายโรคหัวใจแบบไร้ร้อยต่อ
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นพ.ชัยพร การะเกตุ
โรงพยาบาลเชียงคำ